Message from the WAGGGS chair

In English below. 

”Kära flickscouter, det är mitt nöje att fira denna särskilda stund med alla er i vår 10 miljoner starka flickscoutrörelse världen över.

Den 22 februari varje år så firar flickscouter i hela världen World Thinking Day. World Thinking Day har alltid varit en speciell dag när vi tänker på varandra och tackar och uppskattar våra flickscoutsystrar för den internationella vänskap som finns i rörelsen. Sedan 1932, när Olave uppmanade alla flickscouter att ge en frivillig gåva till Världsförbundet, så har ni, genom Thinking Day-fonden hjälpt sprida flickscouting till fler flickor och unga kvinnor i fler delar av världen. Ert stöd behövs lika mycket idag som då.

Många flickscoutprogram, som vårt Global Action Theme-program om Milleniemålen, utbildar flickor och unga kvinnor om mat, näring, deras rättigheter till utbildning och sjukvård. Icke-formell utbildning ökar flickor och unga kvinnors kunskap och medvetenhet om hur barna- och mödradödlighet kan förhindras. Om en ung kvinna vet mer så är det större sannolikhet att hon kan få tillgång till den sjukvård hon och hennes omgivning behöver för att kunna leva långa och hälsosamma liv.

Runt 7.6 miljoner barn och 287 000 mödrar dör varje år, de flesta från orsaker som kan förhindras, som lunginflammation, diarré, malaria eller brist på tillgång till tillräcklig sjukvård. Det är ingen överraskning att det finns höga dödstal hos barn och dålig hälsa hos mödrar och överlevnad i fattiga delar av länder över hela världen, även i utvecklade länder.

Men vi är övertygade om att denna situation kan ändras, och att den måste ändras. Det är därför som vi under hela 2013 samlas för att arbeta med Milleniemål 4 och 5. Vill ni med mig säga ”tillsammans kan vi rädda barns liv och alla mödrars liv och hälsa är värdefull”.

Under 2013 kommer vi fokusera på ytterligare fem länder där flickscouting har funnits länge och gjort positiv påverkan på samhället. Dessa är Irland, Jordanien, Malawi, Pakistan och Venezuela. Detta ger dig en ypperlig chans att lära dig mer om temat barn och mödrars hälsa och överlevnad i dessa fem länder och lära dig om dina flickscoutsystrar som bor där. World Thinking Day-fonden kommer ge bidrag till medlemsorganisationer i Jordanien, Malawi, Pakistan och Venezuela för att hjälpa dem arbeta med sina Milleniemål 4 och 5-projekt.

Det finns många sätt du kan engagera dig under dagen eller när som helst under 2013 – från att skicka ett e-kort, till att göra aktiviteter från paketet och förtjäna World Thinking Day-märket, till att yttra sig om temat, till att donera till World Thinking Day-fonden. Vi ser fram emot att få höra hur du firar, gå med oss på World Thinking Day-hemsidan, Flickr, Facebook eller Twitter för att dela dina berättelser med andra flickscouter från hela världen.

Fira World Thinking Day med oss och hjälp till att sprida fler möjligheter till flickor och unga kvinnor. Jag önskar dig en väldigt glad World Thining Day!”

Nadine El Achy Chair,
World Association of Girls Guides and Girl Scouts

——————————————————————-

”Dear Girl Guides and Girl Scouts, It is my pleasure to celebrate this special time with all of you in our 10 million-strong Movement of Girl Guides and Girl Scouts around the world.

Each year on 22 February, Girl Guides and Girl Scouts all over the world celebrate World Thinking Day. World Thinking Day has always been a very special day when we think of each other and give thanks and appreciation to our sister Girl Guides and Girl Scouts for the international friendship found in the Movement. Since 1932, when Olave called upon all Girl Guides and Girl Scouts to make a voluntary contribution to the World Association, you have, through the Thinking Day Fund helped bring Girl Guiding and Girl Scouting to more girls and young women in more places. Your support is needed as much today as it was then.

Many Girl Guide and Girl Scout programmes such as our Global Action Theme programme on the Millennium Development Goals, educate girls and young women about food, nutrition, and their rights to education and healthcare. Non-formal education increases girl’s and young women’s knowledge and awareness of how child and maternal deaths can be prevented. If a young woman is more informed, she is more likely to be able to access the healthcare needed for her and those of her community to live full and healthy lives.

Around the world 7.6 million children and 287,000 mothers die each year, most from preventable causes like pneumonia, diarrhoea, malaria or lack of access to appropriate healthcare. It is no surprise that there are high rates of child mortality and poor maternal health and survival in poverty-stricken areas in countries all over the world, even in developed countries.

But we believe this situation can be changed, and it must be changed. This is why for the whole of 2013, we are joining together to take action on Millennium Development Goals 4 and 5. Please join me in saying that “together we can save children’s lives and every mother’s live and health is precious”.

In 2013, we will focus on five more countries where Girl Guides and Girl Scouts have a long-term and beneficial impact in their communities. These are Ireland, Jordan, Malawi, Pakistan and Venezuela. This offers you a great chance to learn more about the theme of child and maternal health and survival in these five countries and learn more about your sister Girl Guides and Girl Scouts who live there. The World Thinking Day Fund will make grants to Member Organizations in Jordan, Malawi, Pakistan and Venezuela to support their MDG 4 and 5 projects.

There are lots of ways you can get involved on the day or any time during 2013 – from sending an e-card, to doing activities from the packs and earning the World Thinking Day badge, to speaking out on the theme, to donating to the World Thinking Day Fund. We would love to hear how you celebrate, join us on the World Thinking Day website, Flickr, Facebook or Twitter to share your stories with other Girl Guides and Girl Scouts around the world.

Please join us in celebrating World Thinking Day and helping us bring more opportunities to girls and young women. I wish you all a very happy World Thinking Day!”

Nadine El Achy Chair,
World Association of Girls Guides and Girl Scouts

You can also read the message here

Det här inlägget postades i Påverka världen, Samhällsengagemang, WAGGGS av Scouterna Internationellt. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>